logo

Bizi Arayın (0212) 481 82 72      Türkçe | Turkish English | İngilizce

İş Güvenliği Hizmetleri


 • İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti
  • Misyon OSGB kadrosunda bulunan gerek mesleki mühendislik branşları gerekse de iş güvenliği alanında tecrübeli A,B,C sınıfı uzman kadrosuyla iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarında belirgin bir fark yaratmaktadır.

   Yapacağımız iş birliği ile beraber firmanıza gönderilecek olan iş güvenliği uzmanlarımız 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve 29/12/2012 tarihinde yürürlüğe giren iş güvenliği uzmanlarının görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmelik kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

   İş Güvenliği Uzmanlığı sözleşmesi ile birlikte size sunulacak olan hizmetler:

   Yıllık iş güvenliği Çalışma Planı hazırlamak.

   Yıllık Eğitim Planı hazırlamak.

   İş güvenliği ile ilgili eğitimi vermek.

   İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak.

   İşveren ve veya vekiline, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak.

   İşyeri ile ilgili Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak.

   İş Yeri Risk Değerlendirmesi yapmak.

   İş Yeri Acil Durum Planı hazırlamak.

   İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak.

   İş İzni Prosedürü hazırlamak.

   İş Yeri Çalışma talimatları hazırlamak.

   İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek.

   Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek.

   Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak.

   Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.

   Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek.

   Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek.

 • Acil Durum Eylem Planı
  • 6331 Sayılı ‘’İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’’ çerçevesinde, 18.06.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ‘’İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” e göre; işveren, Acil Eylem Planını hazırlatmalı, bu plana göre gerekli tedbirleri almalı, personel eğitimlerini sağlamalıdır.

   Ayrıca:

   Çok tehlikeli sınıf ise 2 yılda bir,

   Tehlikeli sınıfta ise 4 yılda bir,

   Az tehlikeli sınıfta ise 6 yılda bir acil eylem planını yenilemelidir.

   Tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlayarak;

   Acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması,

   Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçüm ve değerlendirmelerin yapılması,

   Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilmesi,

   Görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi,

   Acil durum müdahale prosedürlerinin oluşturulması ve dokümantasyon çalışmalarının yapılması,

   Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yapılması,

   Alanlarında uzman çalışanlarımız tarafından dikkatli ve titiz bir çalışma sonunda hazırlanır.

 • Risk Değerlendirmesi
  • Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

   Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

   Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

   İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

   İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

   Üretim yönteminde değişiklikler olması.

   İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

   Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

   Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

   İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

İş Sağlığı


 • İşyeri Hekimi
  • Yapacağımız iş birliği ile beraber firmanıza gönderilecek olan iş yeri hekimi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve en önemlisi 22/07/2013 tarihinde yürürlüğe giren İşyeri Hekimi Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

   İlgili kanun ve yönetmelikler gereği iş yeri hekiminin yapacağı çalışmalar;

   İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.

   İş sağlığı ve iş güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak

   İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak

   İş sağlığı ve iş güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

   Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.

   İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile işbirliği halinde yönetmelikte istenen örneğine uygun olarak hazırlamak.

 • Diğer Sağlık Personelleri
  • Misyon OSGB tarafından görevlendirilmiş Diğer Sağlık Personelleri, İşyeri Hekimleri ile uyumlu çalışma ortamını yakalamakta ve sürdürmektedir..

   İlgili kanun ve yönetmelikler gereği iş yeri Diğer Sağlık Personelinin yapacağı çalışmalar;

   İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

   Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.

   Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

   İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

   Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.

   İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.

   İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

   İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

 • Periyodik Sağlık Raporu
  • İşbaşı öncesi çalışanların yapacakları işe uygunluğunun fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden belirlenmesi için gerekli tetkikler neticesinde işyeri hekimi tarafından verilen rapordur.

   Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir, özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.